یک گزارش سِری از خودآزاری عراقی‌ها در جنگ

یک گزارش سِری از خودآزاری عراقی‌ها در جنگ

یک گزارش سِری از خودآزاری عراقی‌ها در جنگ

پدیده خود آزاری با استفاده از نفت سفید در تعدادی از رزمندگان مشاهده گردیده است این ماده به داخل بافت‌های نرم دست و پاها تزریق شده و باعث ایجاد واکنش‌های شدید شیمیایی می‌گردد.

به گزارش ایسنا، درسند عراقی که  بکلی سری و شخصی است و از طرف «مدیریت بهداری نیروی دریایی و پدافند ساحلی» عراق به گردان ٧ ساحلی ارسال شده است، به مورد بی سابقه‌ای از خود آزاری توسط سربازان عراقی اشاره شده است که در آن برای رهایی از مناطق عملیاتی اقدام به تزریق نفت سفید به بافت‌های نرم دست و پا می‌کنند.

«به: گد ۷ ساحلی

موضوع: خود آزاری بوسیله نفت سفید

متن نامه سری و شخصی مدیریت بهداری شماره  ش۹/ق۲۱/۲/ ۱۶۷۱۵ مورخه ۱۳۶۳/۷/۱۸ که به مدیریت امور اداری و لجستیک و این مدیریت ارسال گردیده به شرح زیر می‌باشد.

یک گزارش سِری از خودآزاری عراقی‌ها در جنگ

سرتیپ پزشک ناهد کامل سامی

مدیربهداری نیروی دریائی و پدافند ساحلی

نامه سری و شخصی بهداری سپاه یکم شماره ۳۰۸ مورخه ۱۳۶۳/۷/۱۸

پدیده خود آزاری با استفاده از نفت سفید در تعدادی از رزمندگان مشاهده گردیده است این ماده به داخل بافت‌های نرم دست و پاها تزریق شده و باعث ایجاد واکنش‌های شدید شیمیایی می‌گردد. عوارض آسیب دیدگی این شیوه خودآزاری که شیوه‌ای است بی سابقه، بدین شرح می‌باشد: سرخی شدید محل تزریق شده، ورم محل تزریق شده، تاول زدن پوست همراه با از بین رفتن بافت‌ها، خارج شدن چرک از عضو تزریق شده، افزایش درجه حرارت، سستی (بی حالی) و استفراغ. عوارض مزبور تا حدی شبیه به عوارض گزیدگی عقرب یا مار بوده ولی شدت آن بیشتر است.

یک گزارش سِری از خودآزاری عراقی‌ها در جنگ

اقداماتی که باید به هنگام برخورد با اینگونه حالت‌ها اتخاذ شود:

الف – با این حالت همانند «آسیب دیدگی مظنون»، براساس دستورالعملهای بخشنامه [ابلاغ شده] طی نامه بکلی سری ١١/ ١٩٢ مورخ ٢۶ اکتبر ٨٣ ( ۴/ ٨/ ۶٢ ) و نامه بکلی سری و شخصی ١۵٧٢٧ مورخ ٢ اکتبر ٨٣ ( ١٠ / ٧/ ۶٢ ) این بهداری، برخورد می‌گردد. (گزارش به یگان‌های مربوطه، پرکردن فرم آسیب دیدگی فوری و فرم آسیب دیدگی‌های مظنون، اقدامات ضروری پزشکی، فرستادن آسیب دیده همراه با فرمهای مزبور به شعبه پزشک قانونی مستقر در بیمارستان نظامی الرشید به منظور تهیه گزارش پزشک قانونی، و سپس بازگرداندن به بیمارستان قبلی جهت اتمام درمان، و پس از آن، انتقال دادن وی به یگان مربوطه برای تکمیل اقدام قانونی لازم)

ب – کلیه حالت‌ها باید توسط روانپزشک بررسی شوند.

ج – گزارش کلیه حالت‌ها به بهداری که این گزارش باید شامل موارد زیر باشد: درجه، نام، یگان، تاریخ آسیب دیدگی و تاریخ ورود به بیمارستان.

به منظور ثبت اینگونه حالت‌ها لازم است گزارش یاد شده علاوه بر مشخصات فوق، متضمن نکات زیر باشد:

اول – تشریح وضعیت شخص آسیب دیده.

دوم – اقدامات پزشکی انجام شده.

سوم – عکس یا اسلاید از هر حالت.

چهارم – گزارش روانپزشکی در مورد هر حالت

سرلشکر پزشک راجی عباس الصالح

مدیریت بهداری»

بدون دیدگاه